Chi Bộ

Chỉ thi 05

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 05-CT/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ________________________________ Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016 CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh __________ Sau 5…